Dụng cụ thể thao

Tập chạy bộ có ý nghĩa gì?

Đó là vấn đề tôi đã suy nghĩ trước đây và sau khi nhìn thấy nhiều người tham gia vào hàng ngũ đi bộ.
Có người tập chạy bộ với bước đi chậm nhẹ, có người ngả đầu ườn ngực, tinh thần sung măn. Vậy thì tư thế đi có quan hệ đến tình trạng sức khỏe không ? Nó có nói lên được sinh lực tự thân của người đi bộ hay không ?
Đế tìm ra đáp án cho vấn đề nảy, tôi lấy mình làm đối tượng thực nghiệm. Tôi nâng tốc độ đi bình thường lên 20°/c. Tôi phát hiện ra rằng, tăng nhanh bước đi, tu thế đi thoải mái, không chi có lợi cho sức khỏe, mà trạng thái tinh thần cũng tốt hơn, cách nhìn nhận thế giới cũng thay đổi theo đó.
Đó là việc đầu tiên tôi làm đê hiểu được ý nghĩa của đi bộ.
Lúc đó có rất nhiều sách về đi bộ đã được xuất bản. Sau khi xem qua những bài viết này, tôi thu được khá nhiều điều bố ích, và dù từ trong đó, rất nhiều nghi vấn đã tìm được lời giải, nhưng tôi vẫn cám thấy có chỗ chưa đầy đu.
Ngày nay, “sức khóe là vân đề hấp dẫn”. Lấy sức khoe làm động lực đê đi bộ như thế nào có lẽ chi là vấn đề cá nhân, riêng tôi, lấy đó làm đôi tượng nghiên cứu đê làm rõ ý nghĩa cua đi bộ.